Kennisbank

Vraag en antwoord

Juridisch (17)

Bij de aanleg van een breedbandnetwerk kom je niet alleen veel technische termen tegen, maar spelen er ook de nodige juridische zaken. Rond een evt. rechtsvorm, maar ook als het gaat om de geldende wet- en regelgeving.

Telecommunicatiewet

Registratie als aanbieder bij de Autoriteit Consument en Markt De breedbandinitiatieven zijn verplicht zich te registreren bij de ACM (Autoriteit Consument en Markt), omdat zij een openbaar elektronisch communicatienetwerk exploiteren. Daarnaast moet er een continuïteitsplan worden opgesteld om te kunnen voldoen......

Hele artikel
Belastingen bij samengaan van coöperaties

Bij een fusie wordt naar alle waarschijnlijkheid geen omzetbelasting (BTW) geheven. Voor de overdrachtsbelasting kunnen twee vormen van vrijstelling worden toegepast, namelijk de vrijstelling voor netwerken of de vrijstelling voor fusies. De coöperaties blijven wel verantwoordelijk voor het betalen van vennootschapsbelasting.  ...

Hele artikel
Loonbelasting

Bij het in dienst nemen van personeel, is de coöperatie verplicht loonheffingen af te dragen. Een dienstbetrekking (arbeidsovereenkomst) heeft de volgende kenmerken: De werknemer verricht persoonlijke arbeid De werknemer ontvangt hiervoor een verplichte vergoeding Er bestaat een gezagsverhouding tussen de coöperatie en de......

Hele artikel
Vennootschapsbelasting

Een coöperatie is belasting verschuldigd over de winst (opbrengst min kosten) die de coöperatie maakt. De belastingtarieven zijn als volgt: 20% voor een winst van €200.000 25% over alle gemaakte winst boven de €200.000.  ...

Hele artikel
BTW

CoöperatiebijdrageIndien de leden van de coöperatie niet verplicht zijn een financiële bijdrage te leveren aan de coöperatie, hoeft er geen BTW afgedragen te worden. Vrijwillige bijdragen (giften) zijn vrijgesteld van BTW. Indien de leden van de coöperatie verplicht zijn om......

Hele artikel
Omzetbelasting

Over levering van de diensten van de coöperatie moet BTW worden geheven. In beginsel gaat het hier om het BTW-hoog tarief van 21%. Bepaalde diensten zijn uitgesloten van de BTW-verplichting. De coöperatie heeft tevens recht op de aftrek van BTW (aftrek voorbelasting). Subsidies......

Hele artikel
Met welke belastingen krijg je te maken?

Belastingen waar een lokale breedbandcoöperatie mee te maken krijgt, zijn in elk geval: omzetbelasting BTW vennootschapsbelasting loonbelasting Ook bij het samengaan van coöperaties spelen fiscale zaken.  ...

Hele artikel
Samenwerking of samengaan van coöperaties

Er zijn twee mogelijkheden waarop breedbandcoöperaties kunnen fuseren, namelijk: Coöperaties samenvoegen binnen één bestaande coöperatie; Oprichten van een nieuwe coöperatie, waarbij alle oude coöperaties verdwijnen. Een fusie kan alleen plaatsvinden tussen partijen die dezelfde rechtsvorm hebben. Een coöperatie kan dus alleen fuseren met......

Hele artikel
Interne organisatie van een coöperatie

Een coöperatie is een rechtsvorm: een bedrijf in verenigingsverband. Bij de oprichting van een coöperatie is het wettelijk verplicht om een bestuur aan te wijzen en een algemene ledenvergadering in te stellen. Het aanstellen van een raad van commissarissen is niet......

Hele artikel
Breedbandcoöperaties: fiscale en juridische aspecten

Ernst & Young heeft voor VerbindDrenthe een handleiding geschreven over fiscale en juridische aspecten van lokale breedbandcoöperaties. Deze handleiding is voor alle Drentse breedbandinitiatieven op te vragen bij VerbindDrenthe.  In deze kennisbank worden een aantal thema's al vast aangestipt: interne organisatie van......

Hele artikel
Geldende wet- en regelgeving

Als initiatief heb je rond de aanleg van een netwerk met verschillende wetten en regels te maken. Hierbij een voorlopig overzicht met de belangrijkste wet- en regelgeving: Telecommunicatiewet In de telecommunicatiewet staan de rechten en plichten rond telecommunicatie. In hoofdstuk 5 wordt......

Hele artikel
Zwarte gebieden

In het kort: in zwarte gebieden zijn als twee NGA-breedbandinfrastructuren van twee verschillende partijen aanwezig. Zwarte gebieden zijn regio’s die op dit moment of in de nabije toekomst worden voorzien van twee of meer NGA-netwerken. In Drenthe zijn het voornamelijk de......

Hele artikel
Grijze gebieden

In het kort: grijze gebieden zijn gebieden waar al één NGA-netwerk aanwezig is of waar de komende drie jaar één NGA-netwerk iis aangelegd. In Drenthe kan hierbij voornamelijk gedacht worden aan dorpskernen. In grijze gebieden is naast een koperaansluiting ook een......

Hele artikel
Witte gebieden

In het kort: in witte gebieden is geen NGA-breedbandinfrastructuur aanwezig. Witte gebieden zijn regio’s zonder snel internet (NGA), en waar binnen drie jaar ook geen NGA-netwerk wordt aangelegd. In Drenthe zijn dit vooral de buitengebieden waar alleen een telefoonlijn (koperaansluiting) beschikbaar......

Hele artikel
Wat is breedband?

De Europese Commissie onderscheidt twee types breedbandnetwerken: basisbreedbandnetwerken en NGA-netwerken.  Basisbreedband Volgens de Europese Commissie zijn basisbreedbandnetwerken: netwerken met basisfuncties die zijn gebaseerd op technologieplatforms zoals Asymmetric Digital Subscriber Lines (ADSL) (tot ADSL2+-netwerken), niet-verbeterde kabelnetwerken (zoals DOCSIS 2.0), mobiele netwerken van de derde......

Hele artikel
NGA

De Europese Commissie onderscheidt twee types breedbandnetwerken: basisbreedbandnetwerken en NGA-netwerken. NGA staat voor Next Generation Access-netwerken. De EU-richtsnoeren voor de toepassing van de staatssteunregels in het kader van de snelle uitrol van breedbandnetwerken (2013/C 25/01) geeft de volgende definitie van NGA. NGA......

Hele artikel
Rechtsvormen

Rechtsvormen De verschillende initiatieven in Drenthe hebben gekozen voor verschillende rechstvormen. Stichting De initiatieven kiezen er vaak voor om te starten als stichting om zich daarna verder te ontwikkelen naar een coöperatie. Een stichting is eenvoudig op te richten en er zijn niet veel posities......

Hele artikel