Netwerk in eigen beheer

Zodra jullie initiatief ervoor kiest om een breedbandnetwerk in eigen beheer aan te leggen, word je een netwerkbedrijf. Deze keuze brengt verantwoordelijkheden mee op het gebied van aanleg, beheer en onderhoud van het netwerk. De belangrijkste aandachtspunten zetten we hier voor je op een rij: 


Massa

Om als initiatief zelfstandig een netwerk aan te leggen en vervolgens te beheren en te onderhouden, heb je voldoende schaalgrootte nodig. Hoe meer aansluitingen, hoe beter. Dit verstevigt namelijk je financiële positie en bovendien wordt het netwerk aantrekkelijker voor providers om in te investeren. Om in aanmerking te komen voor de aanlegsubsidie van de provincie Drenthe wordt daarom een ondergrens gehanteerd van 2000 aansluitingen (homes passed) waarvan er tenminste 1200 geactiveerd zijn na de aanleg (homes activated). Bestaat jullie initiatief uit minder aansluitingen of bestaat het aansluitgebied uit een mix van wit en grijs? Dan is het aansluitgebied te klein voor een eigen business case. Clusteren met een buurinitiatief is dan de oplossing. 


Samen sterker

Lokaal aan de slag met het realiseren van snel internet betekent dat krachten en kennis gebundeld moeten worden. Denk dan aan technische kennis, maar ook aan juridische kennis of aan communicatie en kennis rond financiën. Wanneer er kennis en talent op allerlei gebied aanwezig is, dan is werken in een team het meest effectief. Er is een voorzitter nodig, er zijn mensen nodig die goed kunnen organiseren, mensen die buurtgenoten kunnen enthousiasmeren, mensen die het leuk vinden om na te denken over de organisatievorm of zich willen buigen over de business case en het businessplan, mensen die de vragen van bewoners willen beantwoorden, noem maar op.

Indien jullie initiatief bepaalde kennis niet in huis heeft, kun je een beroep doen op de medewerkers van VerbindDrenthe of op de Expertpool. De Expertpool bestaat uit mensen die al actief zijn binnen Drentse initiatieven en die al veel specifieke kennis hadden of die veel kennis hebben opgedaan tijdens de ontwikkeling van het eigen initiatief.


Rechtsvorm

Een volgende vraag die beantwoord moet worden, is hoe het initiatief georganiseerd wordt. Je kunt als werkgroep eerst samenwerken met de Vereniging van Dorpsbelangen of een eigen stichting oprichten. Andere mogelijke rechtsvormen zijn een coöperatie of een BV. De keuze voor een bepaalde rechtsvorm is niet alleen van belang voor de manier waarop je een breedbandnetwerk wilt gaan opzetten, maar bijvoorbeeld ook voor de manier waarop dat netwerk straks fit en gezond gehouden kan worden.


Interessepeiling

Na oprichting van het breedbandinitiatief kan onder de bewoners van het betreffende gebied gepeild worden hoeveel belangstelling er is voor deelname aan een breedbandnetwerk. De meeste Drentse initiatieven hebben de interessepeiling inmiddels uitgevoerd of zijn in de afrondende fase. 


Technische haalbaarheid

VerbindDrenthe kan jullie initiatief helpen met het in kaart brengen van de technische haalbaarheid van het netwerk. Hierbij wordt gekeken welke woonhuizen en bedrijven een glasvezelaansluiting krijgen. Daarnaast moet gekeken worden waar het netwerk op de zogenaamde ‘dark fiber’ aangesloten kan worden. Een technisch ontwerp geeft inzicht in de gemiddelde kosten per aansluiting. Aansluitingen in het buitengebied zijn duurder dan in de kern, omdat er in het buitengebied meer graafmeters worden gemaakt per aansluiting. Met een netwerkontwerp kan bepaald worden of het beoogde breedbandnetwerk technisch haalbaar is.


Financiële haalbaarheid

Om een eerste beeld van de kosten en opbrengsten te krijgen, is het van belang om een business case op te stellen. Oftewel, kunnen de kosten gedekt worden door de baten? Voor de Drentse initiatieven is een businesscase template beschikbaar die te downloaden is via de login op deze website. Via VerbindDrenthe en de Expertpool kan elk initiatief ondersteuning krijgen bij het invullen van het template.

Bij een business case hoort ook een businessplan. In het businessplan staat beschreven hoe de organisatie is ingericht en het businessplan bevat daarnaast tevens de onderbouwing van de business case. Zijn er bijvoorbeeld genoeg klanten om de investering te dragen? Zonder een goed businessplan verstrekt de provincie Drenthe geen financiering! De Drentse initiatieven kunnen de leidraad voor het businessplan downloaden via de login op deze website.


Marktconsultatie

Jullie initiatief weet dat er in de regio voldoende behoefte is aan een breedbandnetwerk. Er zijn voldoende intentieverklaringen getekend of abonnementen afgesloten. Voordat je de financiering en de aanbesteding kunt regelen, moet ook “de markt” de kans krijgen om een aanbod te doen voor het aanleggen van een breedbandnetwerk in het gebied.

Om aanspraak te kunnen maken op een garantstelling door of een gunstige lening van de provincie Drenthe, eist de provincie dat er een marktconsultatie plaatsvindt. Dit is een uitvraag aan alle belanghebbenden om na te gaan of marktpartijen voornemens zijn binnen drie jaar in een bepaald aansluitgebied een NGA-breedbandnetwerk aan te leggen. Dit moeten deze partijen dan ook direct vastleggen in een concreet plan voor die aanleg, inclusief goedkeuring van de directeur/Raad van Bestuur. Als het antwoord daarop ‘nee’ is, kan de provincie de lening onder gunstige condities verstrekken; als het antwoord daarop ‘ja’ is, kan de provincie geen lening onder gunstige condities verstrekken. Dit traject wordt door VerbindDrenthe en de provincie Drenthe begeleid. Hier is een standaarddocument voor. Belanghebbenden krijgen vijf weken om te reageren op het document.