Onderzoeksrapport `Internet, en een beetje snel graag!'

Onderzoeksrapport `Internet, en een beetje snel graag!'

Aanleg breedbandinternet komt in Drenthe langzaam op gang 

Op maandag 12 maart publiceerde de Noordelijke Rekenkamer het rapport Internet,  en een beetje snel graag!, de aanleg van breedbandinternet in de provincie Drenthe.

In Drenthe zijn 24.500 adressen zonder breedbandinternet. De provincie heeft als doel gesteld om deze `witte adressen' voor 2019 te voorzien van een aansluiting. Zij ondersteunt bewonersinitiatieven met een lening om breedbandinternet aan te leggen op plaatsen waar reguliere marktpartijen als KPN en Ziggo het laten afweten. Deprovincie stelt in totaal 67 miljoen aan leningen voor de aanleg van breedbandinternet beschikbaar.

Inmiddels worden alle `witte gebieden' in Drenthe gedekt met bewonersinitiatieven. Vanuit bewonersinitiatieven kunnen breedbandcoöperaties worden opgericht die de aanleg van breedbandinternet uitvoeren (eventueel samen met een professionele partij als RENDO). Sommige breedbandcoöperaties hebben al een breedbandnetwerk operationeel, maar in een groot deel van Drenthe is dit nog niet zo ver. Er is nog maar weinig breedbandinternet aangelegd.

Vanuit de provincie is de afstemming over de netwerkarchitectuur, de te gebruiken technieken en de te contracteren providers laat op gang gekomen. Omdat enkele initiatieven al belangrijke keuzen hadden gemaakt, is er in Drenthe een lappendeken van organisaties, technieken en providers ontstaan. Momenteel stuurt de provincie aan op schaalvergroting.

De provincie heeft in 2014 het breedbandplatform VerbindDrenthe in het leven geroepen. Dit platform ondersteunt bewonersinitiatieven inhoudelijk. De bewonersinitiatieven zijn overwegend positief over de ondersteuning door VerbindDrenthe.

Aanbevelingen

De Rekenkamer beveelt de provincie aan meer te sturen op versterking van de organisatie van de breedbandcoöperaties. Voorkomen moet worden dat risico's worden afgewenteld op individuele burgers. Verder beveelt de Rekenkamer aan door te gaan met aansturen op schaalvergroting van en samenwerking tussen breedbandcoöperaties. 

De Rekenkamer vindt het belangrijk dat de provincie nu al nadenkt overcontinuering van de functie van VerbindDrenthe na 2019. De Rekenkamer wijst de provincie erop dat, mocht het bewonersinitiatieven niet lukken om de gehele provincie van breedbandinternet te voorzien, de provincie de aanleg zelf ter hand kan nemen. De Rekenkamer doet ten slotte aan alle drie Noordelijke provincies de aanbeveling er gezamenlijk voor te lobbyen dat breedbandinternet door de EU wordt aangewezen als nutsvoorziening. Hierdoor kunnen allerlei belemmeringen op het vlak van actieve overheidssteun worden weggenomen.

De reactie van Gedeputeerde Staten

Gedeputeerde Staten onderschrijven vrijwel alle aanbevelingen. Alleen de aanbeveling dat ­ mocht in bepaalde gebieden geen breedbandinternet van de grond komen, het zelf aanleggen een optie is die overwogen kan worden, deelt Gedeputeerde Staten niet. De reden hiervoor is dat het Rijk geen middelen beschikbaar stelt. Verder benadrukken Gedeputeerde Staten dat sinds het einde van de onderzoeksperiode veel aansluitingen zijn gerealiseerd (stand 1 januari 2018: 10.000 aansluitingen, waarvan 2.100 witte adressen). Drie initiatieven zijn volgens Gedeputeerde Staten inmiddels volop bezig met de uitrol van breedbandinternet in hun gebied.

Het rapport kan gedownload worden op de website van de Noordelijke Rekenkamer